Warning: include(/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8

Warning: include(): Failed opening '/home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/plugins/editors/jce/template.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php55/usr/share/pear:/opt/alt/php55/usr/share/php') in /home/kungsbac/public_html/kungsbackaborna.se/includes/framework.php on line 8
Stadgar och verksamhetsberättelse

julannonschristmas ornament 1033274 960 720

Motion angående Gräskärr fastigheten Kolla 5:6

Kommunstyrelsen i Kungsbacka beslutade 2016-10-18 att Teknikens hus skall lokaliseras till fastigheten Kungsbacka 4:33 (Skanska Betongpålar).
Detta innebär att fastigheten Kolla 5:6 inte kommer att användas för avsett ändamål dvs. Teknikens hus kommer inte att etableras där.
Samtidigt innebär beslutet att när lokaliseringen till Kungsbacka 4:33 är klar så frigörs allt markområde inom Vägmästaren 4, mellan ”Skattehuset” och Brandstationen.
Det frigjorda markområdet utgör en fantastisk möjlighet att bygga bostäder med eventuella verksamhetslokaler i markplan.
Områdets möjligheter för bostäder blir ännu bättre om vi kan övertyga Räddningstjänsten i StorGöteborg att flytta sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6.
En placering som sannolikt är minst lika bra ur insatssynpunkt som nuvarande.

Kommer brandstationen att ligga kvar inom Vägmästaren 4 kan vi som alternativ användning av fastigheten Kolla 5:6 placera ett antal bostadspaviljonger där och på detta sätt lösa en del av vår bostadsproblematik. 

Kungsbackaborna yrkar att

Kungsbacka kommun omgående undersöker möjligheten att nuvarande brandstation inom Vägmästaren 4 flyttar sin verksamhet till Gräskärr och fastigheten Kolla 5:6. Blir detta inte möjligt så vill vi i andra hand att det på fastigheten placeras ett antal bostadspaviljonger.

2016-10-18

Roger Larsson Kb                                                   

      

Stadgar för lokalt parti, föreningen Kungsbackaborna

 • § 1 Föreningens namn skall vara Kungsbackaborna.
 • § 2 Föreningens säte är Kungsbacka kommun.
 • § 3 Föreningen skall verka för lokala frågor som berör Kungsbackas innevånare samt verka för att kommunens tillgångar förvaltas och underhålls på bästa sätt.
 • § 4 Verksamhets-och räkenskapsår skall vara kalenderår.
 • § 5 Föreningen skall verka som ett lokalt politiskt parti och skall delta i de demokratiska val som anordnas och som berör Kungsbackas innevånare. Vid representation i vald församling där deltaga i det politiska arbete som representationen innebär.
 • § 6 Medlemskap i föreningen erhålles genom inbetalning av den fastställda medlemsavgiften. Medlem som skadar partiet kan uteslutas.
 • § 7 Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet
 • § 8 Årsmötet, som skall hållas senast 31.3 året efter verksamhetsårets slut, är föreningens högsta beslutande organ. Extra årsmöte kan inkallas på styrelsens begäran eller om minst tio medlemmar så begär. Årsmötet är beslutsmässigt.
 • § 9 Kallelse till årsmöte och extra årsmöte, skall utgå till medlem genom brev eller e-brev senast tre veckor före mötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
 • § 10 Följande frågor skall årsmötet fatta beslut om:
  • a) Verksamhetsberättelse för året.
  • b) Revisionsberättelse för året
  • c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • d) Budget för kommande år
  • e) Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande år
  • f) Val av ordförande för kommande år
  • g) Val av övriga styrelseledamöter (6 st). Skall väljas på två år med hälften avgående varje år.
  • h) Val av revisor och ev revisorssuppleant för kommande år
  • i) Val av valberedning för kommande år
  • j) Propositioner och motioner
  • k) Uteslutning av medlem
  • l) Förändring av stadga, detta kräver 3/4 majoritet
  • m) Fråga om föreningens upplösning
 • § 11 Styrelsen konstituerar sig själv, endast ordföranden väljs av årsmötet. Ordföranden är sammankallande och ansvarig för att föreningens åtaganden fullgörs.Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig. Vid utbetalning över 25.000 kr skall både ordföranden och kassören lämna ett skriftligt godkännande till utbetalningen.
 • § 12 Vid fråga om föreningens upplösning skall föreningens tillgångar överlämnas till någon lokal idéell verksamhet såsom Kvinnojouren, Rädda Barnen, Röda Korset eller dylikt.

Att dessa stadgar har antagits på föreningen Kungsbackabornas årsmöte den 18.2.2013 intygas

Maria Corneliusson / Roger Larsson

Verksamhetsberättelser:

 • Verksamhetsberättelse År 2012
 • Verksamhetsberättelse År 2011
 • Verksamhetsberättelse År 2010
 • Verksamhetsberättelse År 2009
 • Verksamhetsberättelse År 2008
 • Verksamhetsberättelse År 2007
 • Verksamhetsberättelse År 2006

lördagsannons